Europasamarbetet har varit avgörande

Vilka olika roller har du haft och har på den europeiska arenan Kjell Larsson?

Jag har varit engagerad på den europeiska arenan i tiotalet år. Förutom de formella uppdragen i FEANTSA och Housing First Europe Hub har jag haft ett par andra roller inom ramen för ESF, den europeiska socialfonden. Jag ingick i ett nätverk i FEAD, fonden för europeiskt bistånd för de som har det sämst ställt, och i ESF:s transnationella plattform för hemlöshetsfrågorna. Genom mitt engagemang i de europeiska sammanhangen blev jag snabbt övertygad om att Bostad först bar lösningen på hemlösheten med sin självklara utgångspunkt att det måste börja med ett hem och det stöd man behöver.

Vad är det viktigaste med Europa-samarbetet?

Det är ju inte bara så att vi ska hämta en massa kunskaper och erfarenheter från de andra om man har ett samarbete, utan vi måste ju även tillföra något. Så i och med att vi klev in i utvecklingsarbetet med Housing First Europe Hub då den startade 2016, gjorde det att vi måste bli aktiva själva och göra saker så vi hade något att bidra med. Jag kände det som en personlig skyldighet att vi måste tillföra något från Sverige. Vilket gjorde det viktigt att vara på tå och ligga i framkant härhemma, för att kunna vara med ”på riktigt” i utvecklingsarbete och mötas i ögonhöjd.

Jag drev frågan på olika sätt och försökte få socialdepartementet, SKL och Socialstyrelsen att initiera en långsiktig satsning för att utveckla och sprida Bostad först i Sverige, och jag viftade med den första engelska versionen av Bostad först-guiden som en slags morot.

Vad vill du att vi ska göra i Sverige? frågade de tillbaks. Problemet var då att jag bara hade en vag idé hur vi skulle kunna jobba nationellt med frågan här hemma. Det handlade om utbildning och ha en nära relation med forskningen och genom den kunna erbjuda en trovärdig kunskapsbaserad bas.

Kanske var jag för otydlig, för ingen var med på noterna först. Inte på hemmaplan heller först. Där fanns en tveksamhet till att vi skulle engagera oss i en satsning som handlade om något så generellt och stort som att införa en ny modell för hemlöshetsbekämpning på bred front i Sverige.

Hur kom det sig att det ändå blev ett projekt till sist?
Med pepp från de andra i den europeiska hubben fick jag energi att fortsätta försöka. Stadsmissionernas gemensamma nationella arbetsgrupp för hemlöshetsfrågorna var ett viktigt stöd för mig med sin breda kompetens och personer från olika delar av landet. Där fanns ett gott engagemang i frågan.

Till sist kysstes rätt groda! Svenska Postkodlotteriet, som riktar sig just till ideella och idéburna organisationer. Vår ansökan till dem på tre år och nio miljoner blev visserligen två år och sex miljoner, men det var ändå en början och vi tvingades bli konkreta i vad vi egentligen ville göra.

Den europeiska hubbens utbildningssatsning Train the Trainers, riktade jag in mig på för det tyckte jag var det viktigaste initiativet och där ville jag involvera oss mer. Dit kunde vi skicka personer på utbildning så fler kunde på ett konkret sätt, få med oss nya Bostad först perspektiv till Sverige.

Så nu efter två år med en intensiv verksamhet genom vårt nationella projekt Avskaffa hemlösheten med Bostad först, har det hänt en massa. Men utan närvaron på den europeiska arenan hade troligen inte Bostad först-medvetandet legat på den nivån den gör i Sverige idag. Jag har svårt att se att vårt projekt skulle ha kunnat vara den innovativa plattform det blev utan all inspiration från våra europeiska kollegor. Sveriges Stadsmissioner skulle heller inte vara så i framkant när det gäller Bostad först om det inte vore för den representation organisationen har i Europa. Vi har nu en guldgruva av erfarenheter efter de här två åren och dom måste vi ta hand om.

Vad är din vision för Bostad först i Europa och Sverige?

Det är i grunden densamma för Europa och Sverige. Att vi ser hemlöshet som något ovärdigt, det hör inte hemma i Europa, där de flesta stater har tillräckliga resurser och ett välfärdssystem som borde kunna utrota hemlösheten med bostadsledda strategier.

Det är alltså inte i första hand bostadsmarknaden eller teknikaliteter kring hur man inom socialtjänsten organiserar sig och arbetar med hemlöshet som är det stora problemet. Det handlar om att inställningen till hemlöshet måste förändras, så att vi inte längre accepterar den som en självklarhet, utan att vi bekämpar den med alla tillgängliga medel.

För att lyckas på bred front över hela Europa måste vi fortsätta dela erfarenheter, hitta samarbeten, ibland över gränserna, och hålla fanan högt tillsammans! Utgångspunkten måste vara att vi följer FN:s konvention om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. I Sverige har vi dessutom Regeringsförklaringen som ett starkt argument med skrivningen om att det allmänna ska trygga rätten till bostad.

Sluta se hemlöshet som ett problem att hantera utan istället förstå det som ett fenomen att lösa!

Bostad först finns formulerat på olika sätt i partiprogrammen hos riksdagens alla partier. Det ser nästan likadant ut lokalt i flera av de större kommunerna, där det finns ett samförstånd om värdet av Bostad först. Dessa, tillsammans med de mindre kommuner som också infört Bostad först, utgör föregångsexempel för de som kommer i nästa våg. Så det är inte en fråga om, utan när, ”proppen går ur” och Bostad först och bostadsledda strategier skalas upp och blir den självklara huvudinsatsen mot hemlöshet i Sverige! Med viss ödmjukhet tror jag att vårt ”tjat” bidragit lite

Några initiativ skulle kunna driva på utvecklingen. En nationell hemlöshetsstrategi med Bostad först som den primära insatsen är en sådan. En nationell översyn av de sociala kontrakten och huruvida det går att lagstifta så att de efter en tid måste omvandlas till förstahandskontrakt är en annan viktig fråga. Ett regeringsbeslut som gör det tvingande för kommunerna att hjälpa människor som lever i hemlöshet och vill ha en bostad vore ett kraftfullt verktyg.

Ett stort tack till projektledaren Janne Ström som med sin långa erfarenhet av brukarorganisationer och sitt engagemang, tidigt kunde ta till sig den brukarstyrda modellen Bostad först och göra ett så framgångsrikt projekt.


Dela sidan:
Publicerad: 6 maj, 2020
>
>
Europasamarbetet har varit avgörande