Hjälper människor ur hemlöshet

Genom Bostad först får människor som lever i hemlöshet en möjlighet till en egen bostad. Målet är att hyresgästen i Bostad först ska kunna bo kvar i sin lägenhet på samma villkor som alla andra hyresgäster. Forskning visar att Bostad först minskar hemlösheten.

Utifrån egna livsmål och styrkor får varje person stöd för att kunna bo kvar, ha god hälsa, god ekonomi och att hitta trygga sociala sammanhang.

Cirka 80 procent av de som får bostad och stöd genom Bostad först bor kvar i sina lägenheter. Det visar både svensk och internationell forskning. Forskning visar också att modellen är kostnadseffektiv jämför med t.ex. akuta boendelösningar och trappstegsmodeller.

I till exempel Finland används Bostad först som en nationell strategi för hemlöshetsarbetet och där har även hemlösheten minskat de senaste åren.

I Sverige används dock modellen i bara en liten del av landets kommuner. Bostad först är därför en modell som har stor potential att minska hemlösheten i Sverige om fler kommuner, ideella organisationer och andra samhällsaktörer kan starta upp eller utöka sin befintliga Bostad först-verksamhet.

Se t.ex. Knutagård och Kristiansen 2018 (pdf)


Vägen ur hemlöshet

Bostad först utgår från att en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet. Med ett tryggt eget boende kan människor själva ta makten över sina liv.

Stödet från Bostad först är anpassat till varje person och bygger på att individen själv är med och skapar sina mål, framtidsplaner och eventuella behandling för missbruk eller psykisk ohälsa. Det ställs inga krav från verksamhetens sida på att man exempelvis ska vara fri från alkohol för att behålla hyreskontraktet. Det som gäller för hyresgästen inom Bostad först är detsamma som gäller alla andra hyresgäster – att du följer de krav som finns i hyreskontraktet.

Motsats till boendetrappor

Det vanliga hemlöshetsarbetet i Sverige, så kallad boendetrappor, bygger på ett motsatt synsätt än Bostad först. Här måste människor kvalificera sig stegvis för att slutligen nå toppen – eget boende och att bli accepterade som en normativ samhällsmedborgare. Forskning visar att denna typ av insatser snarare cementerar hemlösheten än löser den eftersom människor ofta fastnar i eller faller ur systemet.

Bostad först utmanar det traditionella sättet att arbeta med hemlöshet bland annat genom att utgå från bostad som en mänsklig rättighet men också genom att utmana våra egna moraliska föreställningar och hur vi betraktar människor i hemlöshet.

Se t.ex. Sahlin 2005 (pdf)

Se t.ex. Kristiansen 2013 (pdf)


Formades i New York

Modellen Bostad först (Pathways to Housing First) formades i New York på 1990-talet av psykologen Sam Tsemberis utifrån att han lyssnade in de hemlösas egna behov och berättelser. Modellen har sedan dess modifierats och anpassats till den kontext där arbetet utförs.

Så började det

På en promenad i New York

Sam såg att fler människor började leva på stadens gator. De hamnade i en ond cirkel och pendlade mellan att leva på gatan och vara på sjukhus. Behandlingar för psykisk ohälsa och missbruk verkade inte fungera, Något behövde göras. Läs mer

Grundprinciper

Byggstenarna i Bostad först

Bostad först-modellen är baserad på åtta grundprinciper. Målet är att den boende ska kunna bo kvar i sin lägenhet, förbättra sin hälsa och hitta sociala sammanhang. Läs mer

Få hjälp

Få stöd genom Bostad först

Saknar du bostad och vill ha stöd att få egen lägenhet genom bostad först? Kontakta din kommun och berätta att du är intresserad! Läs mer


Dela sidan:
Publicerad: 29 oktober, 2018

8 principer i bostad först

1. Bostad är en mänsklig
rättighet

2. Stöd baseras på skademinskning

3. Rätten till val och självbestämmande

4. Aktivt engagemang utan tvång och fostran

5. Bostad och behandling ska separeras från varandra

6. Deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål

7. Stöd riktas till återhämtning

8. Flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver

Lär dig mer om principerna

>
Bostad först i korthet