Med utgångspunkt i de åtta grundprinciperna arbetar vi i Bostad först målinriktat för att hjälpa människor att kunna bo kvar i sin bostad, att förbättra sin hälsa och hitta sociala sammanhang och en meningsfull vardag. Varje person får det stöd och den behandling som de själva önskar. På så sätt kan var och en liva sitt liv i trygghet utifrån sina egna mål och villkor.

1. Bostad är en mänsklig rättighet

Enligt FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är bostad en mänsklig rättighet. Varje person ska kunna leva ett tryggt, lugnt och värdigt liv. Det är också den första principen i Bostad först. Utan en egen trygg bostad kan man inte heller leva ett tryggt liv.

Fördjupning: Vad är en trygg bostad?

FN:s mänskliga rättigheter innebär att en trygg bostad ska uppfylla följande krav:

 • Rättsligt skydd mot vräkningar och annat som kan innebära att hyresgästen förlorar sin bostad
 • Överkomlig kostnad för hyra, så att hyresgästen har råd med andra grundläggande behov så som mat, sjukvård och utbildning.
 • Bostaden ska vara i godtagbart skick och ha tillräckligt stor yta
 • Fungerande el, uppvärmning, belysning, vatten så att hyresgästen kan sköta sin hygien, tvätta, laga mat och förvara sina tillhörigheter
 • Bostaden ska vara tillgänglig och anpassad för den som har behov av det, t.ex. för någon med funktionsnedsättning.
 • Bostaden ska vara belägen så att individen kan utnyttja nödvändig samhällsservice, exempelvis kommunikation, butiker och sjukvård.
 • Varje individ ska kunna uttrycka sin kulturella identitet i sin bostad

2. Rätten till val och självbestämmande

I Bostad först utgår stöd och behandling från varje persons egna behov och livssituation. De som får en lägenhet genom Bostad först är själva med och skapar sin framtidsplan och den behandling de själva önskar. Genom att kunna göra verkliga val blir människor motiverade att aktivt påverka sin livssituation.

Fördjupning: vad innebär rätt till egna val?

En av Bostad försts grundprinciper är att man respekterar de boendes egna åsikter. Deltagarna kan därmed göra verkliga val när det gäller hur de lever sina liv och vilken typ av stöd de får.

 • Människor erbjuds inte hjälp som de inte behöver. Detta kräver att personalen ser de starka sidor som varje enskild individ redan har eller utvecklar med tiden.
 • Medkänsla, respekt, värme och förståelse hos Bostad först-personalen är viktigt när man ger stöd.
 • Stödet som erbjuds måste vara flexibelt, kreativt och  anpassningsbart.
 • Verksamheten måste hitta balansen mellan individens behov av valfrihet och verksamhetens behov av kontroll och utveckling.
 • Varje enskild person behöver uppmuntras att delta i behandling och erbjuds också stöd under hela processen. Ytterst är syftet med Bostad först att förbättra hälsa, välbefinnande och möjligheterna i livet för de personer som får stöd, så att deras möjligheter att bo kvar i bostaden ökar.

3. Bostad och behandling ska separeras från varandra

I Bostad först är rätten till egen lägenhet inte kopplad till krav på att förändra vanor, beteende eller samtycka till behandling. Hyreskontraktets villkor gäller för de som hyr i Bostad först, precis som för alla andra hyresgäster. Människor uppmuntras däremot att begränsa negativa effekter av missbruk och leva ett mer hälsosamt liv. De får det stöd de behöver för att kunna bo kvar i sin lägenhet.

Fördjupning: inget krav på behandling

Att erbjudas en bostad och att få bo kvar i den är inte förenat med krav på att en person ska vara alkohol- eller drogfri samt behandlas för psykisk ohälsa. En hyresgäst ska normalt sett endast kunna bli vräkt om personen har brutit mot hyreskontraktets villkor.

 • Om en person inte längre behöver stöd genom Bostad först, ska personen kunna bo kvar i sin lägenhet och inte behöva söka någon ny. Bostad först erbjuder dock stöd så länge som det behövs, vilket också är ett resultat av att behandling och bostad separeras från varandra.
 • Om en person förlorar sin bostad, hjälper verksamheten till att hitta en ny. Detsamma gäller i det fall en person behöver vårdas tillfälligt på sjukhus eller till exempel hamnar i fängelse. Stödet finns kvar för att personen ändå ska kunna behålla sin bostad.
 • Bostad först-verksamheter hyr ibland ut bostäder i andra hand åt sina hyresgäster (som ett slags sociala kontrakt). Detta kan ha två orsaker.
 • För det första kan hyresvärdar – såväl privata som allmännyttiga – uppfatta det som tryggare om det rättsliga ansvaret för bostäderna ligger hos Bostad först-programmet snarare än hos personerna som deltar i det.
 • För det andra kan verksamheten snabbt förflytta en deltagare från en bostad om det uppstår problem och lika snabbt placera honom eller henne i en alternativ bostad, eftersom deltagaren inte är hyresgäst eller står på kontraktet.
 • Vid den här typen av upplägg handlar det om att hitta balansen mellan att garantera en persons rätt till en bostad och samtidigt begränsa dennes lagliga rätt till en specifik bostad. Här är det ytterst viktigt med ett etiskt agerande från Bostad först-programmets sida för att man ska kunna hålla fast vid grundprincipen att bostad och behandling ska separeras.

4. Stöd riktas till återhämtning

En människas välbefinnande är nyckeln till att kunna leva ett bättre och tryggare liv. Återhämtning är enligt Bostad först mer än att gå en behandling eller reglera sitt alkohol- och drogmissbruk. Återhämtning innebär också att ha en bostad där man kan vila och stänga dörren om sig, ha god psykisk och fysisk hälsa, ha ett socialt sammanhang, hitta sysselsättning och fritidsaktiviteter.

Fördjupning: Återhämtning ger livsmening

Att återhämta sig från ett liv i hemlöshet innebär att skapa sig en trygg och meningsfull tillvaro. I Bostad först får människor det stöd de behöver för att lyckas. Det kan handla om sjukvård och psykisk hälsa, men inte minst om att integreras socialt, återta kontakt med sin familj och hitta gemenskap i bostadsområdet och samhället i stort.

I återhämtningsinriktade program finns en medvetenhet om att människor kan ha upplevt olika sorters trauma. Fokus ligger då på att förstärka personens starka sidor och potential, och man uppmuntrar dem att se att positiv förändring är möjligt. I återhämtningsinriktade program används ofta samtalstekniken motiverande samtal (MI). Återhämtningen innebär också att hjälpa individen med att:

 • Utveckla personliga relationer
 • Öka sin känslomässiga kompetens
 • Bygga upp tillitsfulla relationer

En lyckad återhämtning från livet som hemlös kan leda till att människor själva kan utforma sina egna stödplaner. Vissa kan också bli mentorer eller ombud till andra tidigare hemlösa.


5. Stöd baseras på skademinskning

I Bostad först arbetar vi med skademinskning. Det kan innebära att begränsa konsumtion av alkohol och droger för att minska de skadliga effekter som uppkommer. Det handlar också om att minska effekterna av psykisk ohälsa. Vi tvingar inte människor att avstå droger eller alkohol. Men om en person vill bli nykter eller drogfri så hjälper vi dem att bli det. Skademinskning innebär att erbjuda stöd, hjälp och behandling men kräver inte total avhållsamhet från alkohol och droger. Exempel på skademinskning kan vara sprututbytesprogram.

Fördjupning: effekterna av missbruk minskas

Skademinskning (på engelska harm reduction) bygger på idén att det kan vara en komplicerad process att upphöra med alkohol- och drogmissbruk. Metoder som däremot ställer nykterhet, drogfrihet eller avgiftning som ett krav för bostad har visat sig fungera dåligt.

Skademinskning är rådande praxis i vissa nordeuropeiska länder som Finland och Storbritannien och har använts länge även i Frankrike. Skademinskning har visat sig vara ett mer effektivt tillvägagångssätt för människor med omfattande och komplexa behov än insatser med fokus på nykterhet och avgiftning.

Skademinskningsprincipen är ett holistiskt synsätt där man försöker ta itu med samtliga orsaker till och konsekvenser av en individs alkohol- och droganvändning. Drogmissbruk kan till exempel inte behandlas eller hanteras separat – det måste förstås i relation till en persons övriga behov, egenskaper och beteende.


6. Aktivt engagemang utan tvång och fostran

I Bostad först ska personalen inte ge uttryck för en överlägsen attityd eller utgå från att de förstår individernas behov bättre än de själva. De ska arbeta bestämt men inte aggressivt. Personalen arbetar utifrån ett empatiskt, icke-fördömande och stödjande förhållningssätt.

Fördjupning: personalen är empatisk

Boende i Bostad först får aldrig hotas med sanktioner för att de agerar på ett visst sätt. Bostad först-personal ska aldrig neka någon en bostad, hota med att ta ifrån någon en befintlig bostad eller dra tillbaka stöd och behandling för att personen ifråga inte förändrar sitt beteende i den riktning personalen anser vore det bästa.

Personalen är tydliga med att stöd, behandling och rådgivning är något som de boende alltid har tillgång till. Personalen ska också genom diskussion, rådgivning, information och stöd försöka hjälpa den boende att lita på att det är möjligt att påverka sin hälsa, sitt välbefinnande och sociala liv.


7. Deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål

Planering med individen i fokus kan innebära att individen gör prioriteringar som inte överensstämmer med vad bostad först-personalen anser vara det bästa alternativt. Personalen kan uppmuntra men inte kräva att en person ska välja en specifik väg.

Fördjupning: individens behov styr planeringen

I modeller så som boendetrappor förväntas deltagarna följa en färdig rutt och man arbetar med en fast uppsättning insatser som alltid ser likadana ut för alla. I Bostad först är insatserna däremot utformade utifrån deltagarnas egna styrkor, behov och mål. På så sätt kan individen skapa sin egen väg ur hemlöshet med den kombination av insatser som passar dem bäst.

Vid planering med individen i fokus inom Bostad först är det viktigt att:

 • Varje individ står i centrum för alla beslut som kan förändra deras liv.
 • Personalen förstår vad personerna vill ha ut av livet och vad de vill lägga sin tid på
 • Sådant som skadar hälsa och minskar chanserna att bo kvar ska hanteras snabbt

Planering med individen i fokus kan som vi nämnt tidigare innebära att Bostad först-deltagare gör prioriteringar som inte överensstämmer med vad personalen anser är det bästa alternativet. I slutändan kan vi uppmuntra och ge varje person det stöd de behöver för återhämtning, men vi kan inte kräva att de väljer en specifik väg.


8. Flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver

Stödet i Bostad först är anpassningsbart och flexibelt. Det finns utrymme för kreativitet genom att stödet kan anpassas till den enskilda individens unika behov. Stödet kan intensifieras eller minskas beroende på behovet just nu.

 

Om en person får sitt förstahandskontrakt kan verksamheten fortsätta hålla kontakten på den nivå som personen önskar. Det kan räcka med ett telefonsamtal då och då eller att man ses på ett café. I det fall en person blir av med sin lägenhet, håller verksamheten även då fortsatt kontakt för att hitta ny bostad och fortsätta resan mot ett permanent boende.

Fördjupning: vi ger flexibelt stöd

Människor som flyttar i sin lägenhet och får stöd från Bostad först-verksamhet är troligtvis inte vana vid att bo själva i eget boende. De kan ha tillbringat flera år – ibland till och med årtionden – i olika kommunala verksamheter, tillfälliga boenden och härbärgen, eller levt på gatan.

Det stöd som deltagarna behöver för att vänja sig vid att bo själva måste därför vara flexibelt och anpassat. Det kan behöva erbjudas under längre tid, och i ett inledningsskede vara väldigt intensivt. Människor behov kommer att skifta över tid och därför behöver verksamheten vara följsam och hitta rätt väg tillsammans med varje individ.

Hyresgästen kan också komma till en punkt då de inte längre behöver stöd. Antingen klarar de sig med mindre intensiva former av stöd eller så kan de leva helt på egen hand.


1. Bostad är en mänsklig rättighet
2. Rätten till val och självbestämmande
3. Bostad och behandling ska separeras från varandra
4. Stöd riktas till återhämtning
5. Stöd baseras på skademinskning
6. Aktivt engagemang utan tvång och fostran
7. Deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål
8. Flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver
>
>
Fördjupa dig i de 8 grunderna