Hur organiserar vi stöd och behandling?

Stödet i Bostad först kan organiseras enligt de två metoderna nedan. I den ursprungliga modellen arbetar man parallellt med de båda metoderna för att ge så flexibelt och snabbt stöd som möjligt.

Intensive Case Management (ICM)

Målgrupp: Person med psykisk ohälsa med eller utan missbruksproblem

Detta är en högintensiv stödinsats där t.ex. en boendestödjare finns tillhands och kan ge behandling till viss del. Vid behov kan stödpersonen snabbt förmedla kontakter med andra aktörer såsom sjukvårdpersonal.

Assertive Community Treatment (ACT)

Målgrupp: Person med allvarlig psykisk sjukdom med eller utan missbruksproblem

Även detta är en högintensiv stödinsats men skillnaden mot ICM är att det finns ett tvärprofessionellt team som kan ge behandling direkt för bl.a. psykisk ohälsa, missbruk samt fysiska hälsoproblem. Teamet kan också arbeta utifrån Case Management (CM) vilket innebär att när det behövs externa resurser för behandling så samordnas dessa insatser av teamet.

Besök och uppföljning

I de flesta Bostad först-verksamheter träffar teamet regelbundet hyresgästen i sitt hem, vanligtvis en gång per vecka för att kunna följa upp. I vissa verksamheter finns krav på regelbundna schemalagda möten medan andra är mer flexibla med hur ofta mötena ska äga rum. Vissa kan också vara öppna för att genomföra möten per telefon eller via sociala medier. Hur ofta teamet träffar hyresgästen och på vilket sätt de håller kontakten avgörs av varje individs uttalade behov.

Dela sidan:
>
Organisera verksamheten