1 okt kl. 08:30-16:30

Konsensuskonferens 2024 – What works?

*Scroll down for English*

Vad fungerar med Bostad Först och vad krävs av olika samhällsaktörer för att tillsammans skapa långsiktiga och hållbara lösningar som motverkar hemlöshet? Det är temat för Bostad Först-hubbens konsensuskonferens i Göteborg den 1 oktober.

Ta del av inspirerande diskussioner och samtal med representanter från akademin, civilsamhället, offentliga sektorn och politiken, inklusive en diskussion om framtiden för Bostad Först efter 2026.

Ur programmet 

Hur ser hemlösheten ut i Sverige idag?
Vi får en återblick från konsensuskonferensen 2023 och en översikt över de senaste förändringarna inom det nationella arbetet mot hemlöshet.

What works?
Europeiska röster guidar oss genom vad som fungerar med Bostad Först och effektiva metoder för att bekämpa hemlöshet.  

Bostad Först som nyckel
Vi får höra svenska och finska idéburna organisationer dela med sig av sina perspektiv på vad som skapar förändring för människor som lever i olika former av social utsatthet.

Konsensus med jurypanel
Vad fungerar bra för Göteborgs Stadsmission respektive Stockholm stads Bostad Först-verksamheter? Båda verksamheter kommer kritiskt granskas av en jurypanel. 

Vad händer efter 2026?
Samlat om framtiden för Bostad Först efter 2026 med möjlighet till deltagande från publiken.

Huvudtalare

 • Socialdepartementet – Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
 • Sveriges Allmännytta – Expert boendefrågor Åsa Schelin
 • Göteborgs Stadsmission – Enhetschef Borko Grujic
 • Trinity Collage Dublin – Professor Eoin O’Sullivan
 • Stockholms stad – Enhetschef Ninja Larsson
 • Malmö universitet – Professor Marcus Knutagård
 • Sveriges Stadsmissioner – Moderator Kjell Larsson

Anmäl dig här 

Har du frågor om eventet och anmälan?
Vänd dig till Karin Gamble, koordinator:
info@bostadforst.se
0732318487


*Information in English*

What works with Housing First and what is required from different societal actors to collaboratively create long-term and sustainable solutions to counteract homelessness? This is the theme for the Housing First Hub’s consensus conference in Gothenburg on October 1st.

Join inspiring discussions and conversations with representatives from academia, civil society, the public sector, and politics, including a discussion on the future of Housing First after 2026.

Program Overview

What Does Homelessness Look Like in Sweden Today?
We will have a review from the 2023 consensus conference and an overview of the latest changes in the national work against homelessness.

What Works?
European voices will guide us through what works with Housing First and effective methods for combating homelessness.

Housing First as a Key
We will hear Swedish and Finnish non-profit organizations share their perspectives on what creates change for people living in various forms of social vulnerability.

Consensus with Jury Panel
What works well for Gothenburg’s City Mission and Stockholm’s Housing First initiatives? Both initiatives will be critically examined by a jury panel.

What Happens After 2026?
A collective discussion on the future of Housing First after 2026 with an opportunity for audience participation.

Keynote Speakers

 • Ministry of Social Affairs – Minister for Social Services Camilla Waltersson Grönvall
 • Swedish Public Housing – Expert on Housing Åsa Schelin
 • Gothenburg City Mission – Unit Manager Borko Grujic
 • Trinity College Dublin – Professor Eoin O’Sullivan
 • Stockholm City – Unit Manager Ninja Larsson
 • Malmö University – Professor Marcus Knutagård
 • Swedish City Missions – Moderator Kjell Larsson

Register here 

Karin Gamble, Coordinator
info@bostadforst.se
0732318487


Dela sidan:

Konsensuskonferens 2024 – What works?

Datum:
1 okt kl. 08:30-16:30

Arrangör:
Sveriges Stadsmissioner

Plats:
Burgården konferenscenter Skånegatan 20, 412 51 Göteborg, Entré A2

Hitta dit:
>
>
Konsensuskonferens 2024 – What works?