Pågående forskning

I Sverige och Europa pågår flera forskningsprojekt med fokus på hemlöshet och Bostad först. Här presenterar vi några aktuella projekt.

HOME_EU (Karolinska institutet)

Sedan hösten 2016 ingår Sverige och Karolinska Institutet i det treåriga HOME_EU-projektet som pågår till hösten 2019. I projektet ingår team från Portugal, Frankrike, Nederländerna, Irland, Polen, Italien, Spanien, Belgien och Sverige.

Forskningen visar att tillfälliga lösningar för hemlösa, såsom logi, mat, kläder och emotionellt stöd lindrar lidandet, men bidrar inte alltid till att människor kan komma ur hemlösheten. Bostad först har däremot varit den modell som bidragit till att hemlösa direkt kunnat komma ifrån hemlösheten.

Syftet med EU-projektet är därför att dels på olika nivåer i samhället undersöka skillnaden mellan Bostad först och traditionella boendelösningar för hemlösa och dels att i förlängningen bidra till förändringar inom hemlöshetsområdet. Undersökningen i de olika EU-länderna omfattar både kvalitativa och kvantitativa metoder såsom:

  • Intervjuer med och enkäter till hemlösa i olika boendeformer
  • Intervjuer och fokusgruppsintervjuer med chefer, nyckelaktörer, personal och medborgare i de olika länderna
  • Dokumentation av ländernas offentliga hemlöshetspolicy

Medverkande från Sverige är docent Håkan Källmén (som också är projektledare i den svenska gruppen) samt forskarna Mats Blid och Ulla Beijer, alla knutna till avdelningen STAD vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet.

Kontakt
hakan.kallmen@ki.se
tel. 0737-21 84 10

home-eu.org


Take Away (Lunds universitet)

I den här studien ska forskarna försöka identifiera vilka faktorer som är viktiga när organisationer ska avveckla etablerade arbetsmetoder och införa nya metoder som har större vetenskapligt stöd.

Undersökningen baseras på införande av två insatser med starkt stöd: Housing First (HF/Bostad Först, BF) och Individual Placement and Support (IPS). De nya metoderna förväntas ersätta stegvisa insatser som arbetsträning och boendetrappor som har sämre resultat. De förordas i nationella riktlinjer och införs nu i ett fyrtiotal svenska kommuner. Vi jämför arbetet fyra kommuner och ska kartlägga samtliga kommuner som infört någon av metoderna.

Kontakt
verner.denvall@soch.lu.se
046-222 94 25

Projektet Take Away


Skånska hem (Lunds universitet)

Syftet med detta projekt är att undersöka utformning och resultat av skånska kommuners policies för flyktingmottagande och policies mot hemlöshet för att identifiera faktorer som kan bidra till trygga och adekvata bostäder för alla kommuninvånare.

Kontakt
marcus.knutagard@soch.lu.se
073-062 66 82

Projektet Skånska hems webbplats


'State of Europe' (Housing First Europe Hub)

I detta projekt vill den Europeiska hubben för Bostad först undersöka omfattningen av bostad först som stöd-modell i olika Europeiska länder jämfört med andra insatser så som akutboenden. Projektet ska även kartlägga vilka länder som har nationella, politiska beslut som innebär att Bostad först används som modell mot hemlöshet.

Projektet Housing First ‘State of Europe’


Fungerar det?

Så säger SKR och svenska myndigheter

Både Socialstyrelsen och Sverige kommuner och landsting (SKR) rekommenderar att kommuner använder modellen. Läs mer

I Praktiken

Erfarenheter i Sverige

Vilka erfarenheter har kommuner och organisationer i Sverige av bostad först och vad har utvärderingar visat? Läs mer

Dela sidan:
>
Pågående forskning