Erfarenheter av Bostad först i Sverige

Vilka erfarenheter har kommuner och organisationer i Sverige av bostad först och vad har utvärderingar visat? Nedan hittar du en översikt av Bostad först i Sverige. Du kan också djupdykning på några av de större verksamheter där Bostad först följts och utvärderats. Du hittar sammanfattningar och länkar till flera utvärderingar och vetenskapliga studier.

Studierna varierar mellan studentuppsatser och rapporter av etablerade forskare från olika discipliner. De flesta studier visar att Bostad först har god effekt och cirka 80 procent av de som får boende och stöd enligt modellen stannar kvar i sin lägenhet.

Litteraturöversikt – vad vet vi om Bostad först i Sverige?

Vi publicerade 2020 skriften Vad vet vi om resultat av Bostad först för människor i långvarig hemlöshet i Sverige? En systematisk litteraturöversikt av forskning, uppsatser, utredningar, utvärderingar och rapporter.

Ladda ner litteraturöversikten

Läs författaren Ola Segnestam Larssons reflektioner

En studie om synen på Bostad först

Pia Nykänen vid Göteborgs universitet har genomfört en studie av hur de som arbetar med, eller på andra sätt kommer i kontakt med Bostad först, förhåller sig till modellen. Vad talar för och emot Bostad först? Vilka argument och hinder det finns för att arbeta med modellen? Svaren på dessa frågor analyseras och ställs i relation till såväl lagstiftning som rekommendationer och etiska koder för de professionella.

Ladda ner studien Bostad Först – värden, mål och skäl

Läs en intervju med författaren Pia Nykänen

Översikt av Bostad först i Sverige (2018)

Vilka kommuner och organisationer erbjuder Bostad först och hur många lägenheter finns det? Lunds universitet gjorde i november 2018 en kartläggning av detta och resultatet kan du hitta i översikten nedan.

Ale kommun (12 Bostad först-lägenheter)

Alingsås kommun (15 bostad först-lägenheter)

Borlänge kommun (ej angett antal lägenheter)

Borås stad (6 lägenheter)

Danderyds kommun (3 lägenheter)

Enköpings kommun (ej angett antal lägenheter)

Falköpings kommun (6 lägenheter)

Göteborgs stad (102 lägenheter)

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission (100 lägenheter)

Göteborg Räddningsmissionen (6 lägenheter)

Helsingborgs stad (67 lägenheter varav 30 med aktivt stöd)

Karlstad kommun (12 lägenheter varav 8 med aktivt stöd)

Kristianstad kommun (5-10 platser)

Lunds kommun (3 lägenheter)

Malmö stad (60 lägenheter, varav 40 med aktivt stöd)

Sollentuna kommun (3 lägenheter)

Stockholms stad (65 lägenheter)

Stockholms stadsmission (19 lägenheter)

Täby kommun (5 lägenheter)

Uppsala kommun (11 lägenheter)

Värmdö kommun (2 lägenheter)

Västerås stad (14 lägenheter)

Åmåls kommun (8 lägenheter)

Örebro kommun (31 lägenheter varav 10 med aktivt stöd)


Göteborg

När Göteborgs stad startade sin Bostad först-verksamhet var det en av Sveriges största verksamheter inom Bostad först med cirka 14 anställda.

Arbetet startade i januari 2013 och den första personen flyttade in i sin lägenhet 1 juni 2013.

Totalt i Göteborg finns över 200 bostad först-lägenheter. I stadens egen regi finns 102 lägenheter. Göteborgs Kyrkliga Stadsmission har 100 lägenheter. Räddningsmissionen i Göteborg har idag sex lägenheter.

Utvärdering

En utvärdering av Bostad först i Göteborgs stad genomfördes 2016 av Sara Uhnoo, forskare vid Göteborgs universitet.

Utvärderingen från 2016 visar utifrån kostnadseffektivitet att verksamhetens direkta kostnader är lägre än andra boendeinsatser som vänder sig till samma målgrupp.

I december 2015 hade verksamheten en kvarboendenivå på 72 procent, något högre (89%) bland kvinnor.

De boende i Bostad först-programmet berättar i utvärderingen att Bostad först-insatsen på ett radikalt sätt har påverkat deras liv till det bättre. En del säger att de har fått sitt liv tillbaka, att de har fått en framtid.

Göteborgs stad arbetade nära principerna och den ursprungliga modellen för Bostad först, både vad gäller hur stödet organiserades och vilket stöd som gavs. Enligt studien stämmer detta väl överens med forskning som visar att verksamheter som arbetar nära ursprungsmodellen får bättre resultat.

Utvärdering av Bostad först i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo, Sara Uhnoo (2016)

Utvärdering av Göteborgs stads centrala Bostad först-verksamhet, Sara Uhnoo (2015)

Vad tycker hyresgästerna? Utvärdering av Stadsmissionens Stöd- och tillsynsboende i Göteborg. En verksamhet med bostad-först intentioner, Backman (2012)

Kandidatuppsats

En kvalitativ studie om hur Bostad först i Göteborg organiseras och fungerar ur professionellas perspektiv, Lindström och Laska (2015)


Helsingborg

I Helsingborg startades 2010-2013 ett projekt där 19 personer fick lägenhet och stöd från Bostad först. Projektet riktades till människor som var akut hemlösa och hade problem med missbruk och psykisk ohälsa.

Numera är Bostad först en permanent verksamhet i Helsingborgs stad.

Utvärdering

Bland andra har forskarna Arne Kristiansen och Marcus Knutagård vid socialhögskolan Lunds universitet utvärderat verksamheten i Helsingborg.

Från projektet 2010-2013 bodde 15 av 19 personer kvar i sina nya hem, trots att de tidigare varit hemlösa i många år. Det visade en slutrapport från Helsingborgsprojektet skriven av forskaren Arne Kristiansen. På kort tid lyckades de tidigare hemlösa förbättra sin hälsa och livssituation utifrån bland annat missbruk, ekonomi, familj och sociala relationer.

I rapporten Nytt vin i gamla läglar sammanfattar Knutagård och Kristiansen (2018) kvarboendet under 7 års tid, från 2010 till 2017 i tabellen nedan.

 

 

 

 

Dokument

Nytt vin i gamla läglar – Skala upp Bostad först (Knutagård och Kristiansen 2018)

Utvärdering av Bostad först-projektet i Helsingborg – Slutrapport (Kristiansen 2013)

Bostad först ur de boendes perspektiv (Kristiansen och Espmarker 2012)


Karlstad

Karlstad kommun beslutade att införa Bostad Först som permanent verksamhet hösten 2012. Samtidigt fick FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet uppdraget att följa denna verksamhet under tre år för att sedan göra en rapport där man utvärderade verksamheten.

Utvärdering

I rapporten, skriven av Per Folkesson vid FOU Välfärd Värmland, diskuteras fenomenet och begreppet hemlöshet ur olika perspektiv. Under utvärderingsperioden deltog sex personer i Bostad först i Karlstad. Fem av deltagarna bodde kvar i sina bostäder efter drygt 2,5 år vilket, enligt rapporten, på goda grunder kan anses vara ett gott resultat.

Dokument

Bostad först i Karlstad (Folkesson 2017)


Stockholm

Stockholm stad har idag Bostad först som ordinarie del i sin verksamhet. Mellan 2010 och 2015 utvecklade staden metoden genom två projekt som senare utvärderades.

Initialt drevs verksamheten av Stockholms Stadsmission, idag driver staden den själva.

Stockholms Stadsmission arbetar numera med ett antal kranskommuner runt Stockholm.

Utvärdering

Utvärderingar för Stockholm stad har gjorts av bland andra Håkan Källmén och Camilla Jalling, forskare vid Karolinska institutet samt Mats Blid, forskare på Mittuniversitet. Till exempel har Bostad först i Stockholm och i Helsingborg jämförts med boendetrappans modell.

Socialförvaltningens redovisning av erfarenheter från Bostad först visade att modellen har potential att vara såväl funktionell för målgruppen som kostnadseffektiv för kommunen. 34 personer fick under projektets tid stödinsatser genom bostad först.

I utvärderingen från bland andra Mittuniversitetet jämfördes bostad först med insatser genom boendetrappan. Utvärderingen visade att hemlösa som fick stöd i både Bostad först och boendetrappan fick en mer normal boendesituation och en ökad egenmakt över en tvåårsperiod. Även brottslighet och utanförskap minskade. Det som utmärkte Bostad först var att det akuta boendet löstes snabbt och gav därmed utrymme för annan långsiktig behandling. Dessutom minskade behovet av öppenvård kraftigt hos de personer som fick stöd via Bostad först.

Ytterligare tre studier och artiklar har publicerats och kommer att sammanfattas inom kort på denna sida. Du hittar alla dokument nedan.

Dokument

Masteruppsats: Comparing the effect of Housing First against the Staircase Model on recovery (Bothén 2018)

Effektutvärdering av Stockholms stads version av Bostad Först Jämförelse med boendetrappan (Källmen 2018)

Free from homelessness: Is “Housing First” the Solution? – A Comparison with the “Staircase Model” (Källmen & Blid 2016)

Socialförvaltningens rapport till socialnämnden 2015

Utvärdering av bostad först för hemlösa i Stockholm stad och Helsingborg – en jämförelse med boendetrappan (Källmén mfl)


Västerås

Västerås stad beslutade 2014 att införa modellen Bostad först i sin verksamhet. Tretton personer som länge varit hemlösa fick under tiden en lägenhet via Bostad först.

Utvärdering

2017 följdes arbetet upp i en rapport från staden.

Åse Björkman har även skrivit en magisteruppsats om Bostad först i Västerås.

Efter två år bodde samtliga hyresgäster kvar i sina lägenheter och två personer har fått egna kontrakt. En uppföljning av kvalitet och nytta ur ett brukarperspektiv visar också goda resultat med positiv förändring inom flera viktiga livsområden för de boende samt att de varit nöjda med det stöd de fått. Bemötande från personal, trygghet i boendet och det sammantagna omdömet kring utfört uppdrag, får mycket höga betyg.

Dokument

Västerås stads uppföljning av bostad först 2017

Magisteruppsats: Bostad först – implementering av en modell för att motverka hemlöshet (Björkman 2016)


Örebro

I Örebro startade Bostad först av de båda frivilligorganisationerna Verdandi och Hela människan Ria Dorkas på uppdrag av kommunen. Idag drivs Bostad först Örebro av Verdandi.

Utvärdering

Pia Aronsson, forskare vid Örebro Universitet, gjorde 2015 en utvärdering av pilotprojektet i Örebro. Studien som baserades på tre masteruppsatser visar att Bostad Först i Örebro har uppnått goda resultat och att verksamheten genererar såväl humanitära som samhällsekonomiska vinster.

Efter många år i kronisk hemlöshet har flera av hyresgästerna förändrat sina liv från att i princip ha bott på gatan till att få ett hem. Samtliga har minskat sin konsumtion av alkohol och droger enligt vägledarnas bedömning. Flera har gått från arbetslöshet till fast arbete och sysselsättning.

Dokument

Utvärdering av bostad först i Örebro (Aronsson 2015)


Utmaningar - en sammanfattning

I de olika rapporterna och utvärderingarna har också modellen Bostad först problematiserats och utmaningar har lyfts. Nedan tar vi upp några av de utmaningar som framkom.

Det är svårt att vara helt metodtrogen även om studier visar på godare resultat ju närmare ursprungsmodellen man arbetar. Det kan finnas strukturella eller organisatoriska hinder för att följa modellen fullt ut (erfarenhet från bl.a. Göteborg).

I praktiken kan ojämlika maktförhållanden mellan myndighet och brukare skapa svårigheter för bl.a. självbestämmande och individens egna mål. Kommunens position som socialtjänst och hyresvärd kan också bidra till maktförhållande som inte är avsedd i modellen (erfarenheter från bl.a. Västerås).

Verksamhet kan tappa kraft och trovärdighet på grund av att det helt enkelt inte finns bostäder att tillgå. Det är svårt att hitta bostäder i ett läge där det är bostadsbrist i stora delar av landet, särskilt i de större städerna. Stödet som erbjuds via bostad först kan också tappa trovärdighet om det inte sköts pålitligt och ändamålsenligt utifrån brukarnas perspektiv (erfarenhet från bl.a. Karlstad och Örebro).

En ytterligare utmaning kan vara att samordna alla stödinsatser för en individ. Detta för att stödet ska vara så effektivt och individuellt anpassat som möjligt, annars finns risken att hyresgästen inte lyckas bo kvar (erfarenhet från bl.a. Stockholm).Dela sidan:
Publicerad: 3 oktober, 2018

SKL:s nätverk

Genom Sveriges kommuner och landsting (SKL) finns ett nationellt nätverk som träffas en gång per år.

2018 är Karlstad kommun värd för det nationella nätverket.

2017 var det Räddningsmissionen i Göteborg som höll i samlingen.

>
Erfarenheter i Sverige